1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Overlandshop.nl en op alle met Overlandshop.nl aangegane overeenkomsten.
  2. Naast de Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden tenzij anders is bepaald.
  3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  4. Indien ook de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Overlandshop.nl. is ingestemd
  5. Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Overlandshop.nl. een overeenkomst van welke aard dan ook afsluit.
  6. Overlandshop.nl. behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden eenzijdig van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Overlandshop.nl derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
  2. Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt).
  3. Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Overlandshop.nl garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De website is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
  4. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Overlandshop.nl het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
  5. Koper en Overlandshop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
 3. Speciale bestellingen
  1. Overlandshop.nl. zal voor Speciale Bestellingen van artikelen een aanbetaling verlangen van minimaal 30% van de verkoopprijs (inclusief Omzetbelasting)
  2. Bij Speciale Bestellingen zullen de verzendkosten van de leverancier naar Overlandshop.nl. aan de Koper worden doorberekend.
  3. Indien de Koper de voor hem speciaal bestelde artikelen niet meer wenst af te nemen is Overlandshop.nl. gerechtigd om nakoming te vorderen dan wel de aanbetaling zonder enige verplichting jegens de Koper te behouden als compensatie van de door Overlandshop.nl.  gemaakte kosten. Dit ter beoordeling van Overlandshop.nl.
 4. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Overlandshop.nl nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Overlandshop.nl is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  2. Ook is Overlandshop niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Overlandshop.nl wegens onderhoud of anderszins. .
  3. Overlandshop.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Overlandshop.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
 5. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta, exclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. Overlandshop.nl geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
  2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
   speciale aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op
   de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
  3. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
  4. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
  5. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
 6. Betaling
  1. Overlandshop.nl verkoopt uitsluitend vooraf per bank
  2. Overlandshop.nl is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering voort te gaan, een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van koper te verlangen. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft Overlandshop.nl het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Overlandshop.nl tot vergoeding van onkosten en winstderving.
 7. Aflevering en leveringstermijnen
  1. Levering vindt voor zover mogelijk direct bij aankoop plaats.
  2. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.
  3. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen.
  4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
  5. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
  6. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Overlandshop.nl producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren, binnen een termijn van 30 dagen na afleveringsdatum, mits vergezeld van de factuurbon en in de originele, niet beschadigde, verpakking.
  7. In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Overlandshop.nl zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij Overlandshop.nl de producten in onbeschadigde staat en in de originele verpakking terugontvangt.
  8. Overlandshop.nl zal de producten direct of uiterlijk binnen 2 weken na terugontvangst inspecteren.
  9. Indien de producten beschadigd zijn, zal Overlandshop.nl de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: de herstelkosten, dan wel de waarde van het product.
  10. Behoudt de koper de producten, dan geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.
  11. Koper geniet een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren. Koper draagt hierbij zelf de kosten van retourzending. Overlandshop.nl verplicht zich binnen twee weken het betaalde bedrag terug te betalen. Van deze regeling kan slechts gebruik worden gemaakt als de goederen in onbeschadigde staat en in de originele verpakking verkeren.
 8. Garanties en reparaties
  1. Voor door Overlandshop.nl  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie,zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verleend. Overlandshop.nl  vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie namens de desbetreffende fabrikant.
  2. Bij aanspraak op garantiebepalingen dient de Koper te allen tijde het originele aankoopbewijs te overleggen.
  3. Voor afgeprijsde artikelen gelden dezelfde garantievoorwaarden, met dien verstande dat indien reparatie onmogelijk blijkt te zijn, het te vergoeden bedrag nimmer hoger kan zijn dan de betaalde aanbiedingsprijs, tenzij uit de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant anders blijkt.
  4. Overlandshop.nl streeft er naar om tezamen met haar leveranciers (de garantiegevers) alle aanspraken op garantie binnen vier weken af te handelen. Genoemde termijn geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
  5. Om hygiënische redenen moeten alle artikelen die ter beoordeling of ter reparatie worden aangeboden, droog en gereinigd zijn.
 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Eigendom van de producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat de Koper al zijn verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met Overlandshop.nl is nagekomen. Onder deze verplichtingen worden mede begrepen het voldoen van de koopprijs alsmede het voldoen van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en ook van eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
  2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan op de Koper is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 10. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Overlandshop.nl. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk en/of gebruikte communicatiesystemen
  3. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van Overlandshop.nl
 11. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op de met de Koper gesloten overeenkomst(en) en op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die ontstaan in verband met de aanbiedingen of overeenkomsten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

  Disclaimer
  Overlandshop.nl  streeft naar een foutloze en up-to-date informatie op haar website.
  Mede door het dynamische karakter van Overlandshop.nl zijn fouten in de informatie echter nooit helemaal uit te sluiten en is het ook mogelijk dat de informatie op de website tussentijds gewijzigd moet worden.
  Daarom kan aan de informatie op de website van Overlandshop.nl geen rechten worden ontleend en aanvaardt Overlandshop.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
  Mocht u op deze website een pagina of document tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste informatie bevat, stuurt u dan s.v.p. een e-mailbericht naar info@Overlandshop.nl.
  Overlandshop.nl. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's waarnaar links zijn opgenomen, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid met betrekking tot die inhoud en/of werking of wat daaruit voortvloeit.
  Het copyright op teksten en illustraties op deze website berust bij de Overlandshop.nl..